Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

27.8.2012

Dúbravy vydali nové záväzné stanovisko k dobývaciemu priestoru

Obec Dúbravy vydala 27.8.2012 nové záväzné stanovisko, v ktorom nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch. V odôvodnení uvádza, že:
- obec Dúbravy trvá na tom, aby pred vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru bolo vykonané posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, pretože určenie dobývacieho priestoru znamená zásah do územného plánu, ktorý je strategickým dokumentom,
- obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania alebo inou chemickou technológiou,
- obec Dúbravy má za to, že ťažba zlata v uvedenej lokalite a extrakcia zlata z vyťaženej horniny technológiou kyanidového lúhovania by významne negatívne zasiahli do jej ďalšieho rozvoja tým, že:
  - priamo ohrozujú fungujúcu priemyselnú výrobu v areáli PPS,
  - uvažovaná lúhovacia halda je situovaná tak, že zakryje obecnú kanalizáciu, odvodňovacie priekopy významnou mierou zasahujú do režimu povrchových vôd v území a do vodného režimu recipienta,
  - pokiaľ by došlo k zastaveniu alebo významnému obmedzeniu výroby v areáli PPS, skončila by prevádzka čističky odpadových vôd, do ktorej ústi obecná kanalizácia,
  - navrhované objekty uvažovaného diela nielenže významnou mierou negativne zasahujú do krajinotvorby, ale aj do činnosti poľnohospodárov.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®