Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

22.10.2012

PPS Group nesúhlasí s ťažbou zlata a dobývacím priestorom

PPS Group a.s. doručila 22.10.2012 Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici (OBÚBB) svoje stanovisko ako účastníka konania vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva. Uviedla v ňom, že:
- PPS Group a.s. sa stotožňuje s nesúhlasnými stanoviskami obce Dúbravy a mesta Detva. Zdôraznila, že obe stanoviská sú pre OBÚBB závazným podkladom a tento je povinný rozhodnúť vo veci určenia dobývacieho priestoru v súlade so záväzným stanoviskom stavebného úradu.
- Štúdia o sociálnych dopadoch navrhovanej ťažbý zlata v lokalite Detva - Biely vrch, ktorú predložila firma EMED Slovakia s.r.o. banskému úradu, nespĺňa náležitosť relevantnej vedeckej štúdie, ktorá by mohla slúžiť ako podklad pre rozhodnutie vo veci. Jedná sa skôr o predloženie propagačnej brožúrky a za takúto ju dokonca považuje aj sám autor.
- PPS Group a.s. nesúhlasí s vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch, pretože takáto činnosť v priamom susedstve s výrobnými halami nie je zlúčiteľná. Došlo by ním k poškodeniu záujmov PPS Group a.s., pretože spoločnosť nebude schopná zagarantovať udržanie potrebného počtu zamestnancov a nebude schopná garantovať pokračovanie vo výrobe v rozsahu ako doposiaľ. Po zahájení ťažby bude prilákanie mladých, perspektívnych a pre trh práce vhodných zamestnancov ešte ťažšie.
-PPS Group a.s. považuje za svoju povinnosť, aj s ohľadom na to, že jej zamestnanci vyjadrili rázny nesúhlas so zahájením ťažby zlata v blízkosti svojho pracoviska a domovov, postupovať v predmetnej veci v súlade so záväzkami, ktoré má vo vzťahu k svojim zamestnancom, mestu Detva, štátu a Európskym spoločenstvám.
- Všetky súvisiace problémy s ťažbou je potrebné riešiť už v tejto fáze konania a posúdiť vplyv plánovaného využitia dobývacieho priestoru na životné prostredie ešte pred vydaním rozhodnutia.

Celé stanovisko PPS Group a.s. ako účastníka konania

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2023 ®