Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

24.1.2018

Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

O čo ide?

Dlhé roky sa pripravovala Obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou (CETA). Dohoda je rozsiahly 1600 stranový dokument, ktorý sa skladá z 2 častí - všeobecnej a impementačnej. V implementačnej časti si v rámci jednotlivých oblastí investovania uvádzajú jednotlivé zmluvné strany (EU ako celok a jednotlivé členské krajiny EU, Kanada ako celok a jednotlivé kanadské provincie) výhrady k existujúcim opatreniam a liberalizačným záväzkom (v Prílohe I).

Výhrady, ktoré si uplatnila Slovenská republika v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín sú však neúplné a dokonca sa v nich uvádzajú nepravdivé informácie (str. L11/842). Uvádza sa ako zákon, ktorým je potrebné sa riadiť - zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach, ktorý bol v čase prípravy týchto výhrad už 9 až 10 rokov neplatný a banský zákon sa neuvádza vôbec!

Na Slovensku podľa platných zákonov platí zákaz ťažby uránovej rudy, ktorý je uvedený v geologickom zákone - § 24a platného zákona č. 569/2007 (dosiahnutý masovými protestami obyvateľov Košíc a okolia, kde petíciu podpísalo vyše 100 tísíc ľudí) a bol ustanovený zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov úpravou banského zákona - § 30 platného zákona č. 44/1988 Zb. (po masových protestoch obyvateľov Podpoľania, kde petíciu podpísalo vyše 11 tisíc ľudí).

Vzhľadom na skutočnosť, že výhrady Slovenskej republiky v rámci dohody CETA neopoukazujú na tieto platné zákony, môžu potenciálni kanadskí investori dospieť k mylnému záveru, že vyššie uvedené ustanovenia platného geologického a banského zákona pri aplikácii medzinárodnej zmluvy CETA, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neplatia, čím môže dôjsť ku odmietaniu plnenia povinností vyplývajúcich z týchto platných zákonných ustanovení. Na základe toho – z viny spracovateľov podkladov k tejto dohode z dotknutých slovenských ministerstiev môže dôjsť aj ku vážnym súdnym sporom o konkrétnych postupoch kanadských investorov v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín.

Prečo sme sa pripojili k tejto výzve?

O tom, že medzinárodná zmluva má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky sme sa presvedčili sami, keď sme v apríli 2012 vyhrali súd s Hlavným banským úradom. Odvolávali sme sa na Aarhuský dohovor a Hlavný banský úrad argumentoval platným banským zákonom. Súd dal za pravdu nám.

Súdne spory štátu so spoločnosťami, ktoré chcú na Slovensku ťažiť, nie sú zriedkavosťou. Ludovika Energy, s.r.o. (dlhoročný záujemca o prieskum a o ťažbu uránových rúd pri Košiciach a v Spišskej Novej Vsi) vedie aktuálne 4 súdne spory voči Ministerstvu životného prostredia SR a spoločnosť hrozí uplatnením náhrady škody vo výške 25 miliónov Eur. Mining Gold s.r.o. (právny nástupca EMEDu) vedie aktuálne súdny spor voči Hlavnému banskému úradu, aby zotrval v konaní o dobývací priestor.

Napriek upokojujúcim tvrdeniam dotknutého ministerstva, právny názor súdu pri prípadnom súdnom spore v budúcnosti je otázny.

Kde boli aktivisti doteraz?

Zástupcovia OZ Brečtan a ZO SZOPK Košice sa už v r. 2014 snažili získať informácie o dohode CETA. Bolo im povedané, že ešte nie je k dispozícií overený preklad textu. Keď na jeseň minulého roku bolo začaté pripomienkové konanie na ministerstve hospodárstva a s ním bol zverejnený aj text dohody CETA, tak sa do konania dostali na základe hromadnej pripomienky (Hromadná pripomienka verejnosti proti možnému zneužitiu obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) banskými firmami na získanie povolení na ťažbu).

Ministerstvo v pripomienkovom konaní odmietlo napraviť chybný text preto, že už prebieha ratifikácia zmluvy a pre Slovensko by to bola medzinárodná blamáž. Sľúbili poslať Európskej komisii list s informáciu, že došlo u nás k zmenám zákonov. List, však nemá právnu účinnosť, je to len list. Preto zástupcovia OZ Brečtan a ZO SZOPK Košice vzniesli vážne výhrady, ktorými by sa mali zaoberať poslanci pred ratifikáciou dohody v parlamente.

Nie sme proti dohode CETA.

Ak však takýto významný medzinárodný dokument obsahuje za slovenskú stranu chybné údaje, tak ich treba opraviť a doplniť. Žiadame uviesť v súčasnosti platné výhrady, tak ako to za svoje krajiny urobili Bulharsko, Fínsko, Švédsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Kanada,... Nežiadame nič nad rámec zákona, keď platné ustanovenia zákona chceme za Slovensko zdôrazniť aj v dohode CETA.

Nie je už neskoro?

Občianski aktivisti dostali prvý krát možnosť vyjadriť sa k dokumentu CETA počas štandartného medzirezortného pripomienkového konania. Pre občanov to bol prvý termín na vznesenie nejakých pripomienok. Toto predsa nemôže byť iba formálne, opraviť chyby v slovenskej časti môže predsa iba Slovensko. Nie je to chyba občanov, že sa musia dožadovať nápravy chýb až v hodine dvanástej.

V roku 2011 mnohí neverili tomu, že sa občianskym úsilím podarí dosiahnuť zákaz ťažby a úpravy nerastov metódou kyanidového lúhovania. Podarilo sa to v roku 2014 spoločným úsilím občanov z Podpoľania, samospráv a firiem.

Prosíme Vás o podporu výzvy.

Občianske združenie Podpoľanie nad zlato sa na základe týchto skutočností pripája k výzve poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA a prosíme o zbieranie hlasov na túto výzvu aj Vás - elektronicky na stránke changenet.sk:

   Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

Súvisiace články

SPÍSALI PETÍCIU: Obce varujú, že zákony v oblasti ťažby sa dajú obísť - teraz.sk - 24.1.2018

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2023 ®