Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

DETVA: marec - jún 2019

Územný plán Detvy

V súčasnosti je dokončený Územný plán Detvy Zmeny a doplnky č. 4 (ÚP Detvy ZaD č.4) a už bol schválený poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019. Zvukový záznam zo zasadnutia nájdete na webe mesta. Pôvodne mal byť ÚP schvaľovaný už skôr, na zastupiteľstve 28.3.2019, ale na návrh architektky mesta bol vtedy tento bod z rokovania stiahnutý.

Dobývací priestor Detva Biely vrch

Ostro sledované v Detve je, celkom pochopiteľne, hlavne územie Bieleho vrchu. Na webovej stránke mesta informácie k Územnému plánu Detvy ZaD č.4 boli zverejnené formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Detva o záväzných častiach Územného plánu v znení zmien a doplnkov č. 4 (12.3.2019). Grafická časť nebola zverejnená. Dala sa dohľadať len na webe spracovateľa návrhu (ateliér Boškovcov z Michaloviec):
http://boskov.sk/?page_id=2418

Na Zapriechodoch mesto plánuje územie pre prímestskú rekreáciu - lesopark (v záväznej časti). Čo je fajn. Keď sme si však pozreli mapu 02_Komplexný-výkres-10000n.pdf tak prekvapujúco, tam bola zakreslená hranica dobývacieho priestoru na Bielom vrchu. Na zastupiteľstve pani architektka priznala, že došlo k chybe a táto už bola v čase schvaľovania odstránená. Ubezpečila prítomných, že v Územnom pláne Detvy ZaD č.4 je zakreslená len čiara označujúca chránené ložiskové územie a nie dobývací priestor. Ďalšia čiara má označovať prieskumné územie, ktoré aktuálne už nie je platné, ale v čase zhromažďovania podkladov k územnému plánu ešte platilo.

Pani architektka prítomným vysvetlila, že Detva má starší Územný plán (z r. 2006) spracovaný ešte analógovou formou. Grafická časť bola spracovaná formou náložiek na platný územný plán t.j. na Územný plán z r. 2006 + Zmeny a Doplnky č.1, 2, 3. Pri takomto zastaranom spôsobe spracovania územného plánu dochádza k nepresnostiam až do 2 cm čo v realite znamená vzdialenosť až do 200 metrov.

Staré plány boli kreslené ručne, teda ani zďaleka nemôžu svojou kvalitou a množstvom zobrazených informácií konkurovať novým, digitálnym územným plánom. Z toho nevyhnutne vyplýva potreba digitalizácie Územného plánu Detvy. Zlepší sa tak jeho presnosť a dostupnosť, zjednoduší a zrýchli sa jeho aktualizácia.

Priemyselný park Trstená

Hodné záujmu občanov je aj budovanie priemyselného parku Trstená, nakoľko aj dobrý projekt, ktorý prerastie do veľkých rozmerov, môže priniesť z pohľadu obyvateľov mesta viacero problémov.

To, že sa v Detve buduje nový priemyselný park Trstená vieme všetci a už vidno aj konkrétne výsledky. Stoja dve haly - jedna pre firmu ZF Slovakia, a.s. (je bližšie), druhá pre firmu Punch Precision Detva, s.r.o. a dokončuje sa k nim prístupová cesta od Lúčnej štvrte. Na stránke ministerstva pre životné prostredie enviroportal.sk sa dajú dohľadať informácie o projekte: Štúdia k výstavbe 1. etapy priemyselného parku.

Internetom však kolujú rôzne fotky o chystanom rozširovaní parku na 3-násobok a pripravovaných zmenách Územného plánu Detvy ZaD č.5 z podnetu firmy Panch: zmena UP obr1, zmena UP obr2, zmena UP obr3, zmena UP obr4. O možnostiach rozširovania hovorí aj samotná firma Punch Precision Detva, s.r.o.

Faktom je, že poslanci dostali v materiáloch k 3. zasadnutiu mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 28.03.2019, tieto dokumenty: ZaD5_Punch Precision Detva, s.r.o.,   PUNCH - materiály na 3.zas. MsZ. Podobne ako o územnom pláne o nich nakoniec nehlasovali ako vidno z výpisu uznesení zasadnutia MsZ zo dňa 28.3.2019.

Z podkladov poslaných poslancom vyplýva, že firma žiada pred spustením plnej prevádzky oboch hál, nielen rozšíriť plochu na priemyselný park na 3-násobok ale aj posunúť cestu (pripojenie na cestu I. triedy medzi Zvolenom a Lučencom) bližšie k panelákom na Kapustniciach. Za zmienku stojí aj to, že Punch skupuje nielen priľahlé pozemky vedľa hál, ale patria mu už aj pozemky plánované mestom na hromadnú bytovú výstavbu napr. hneď za potokom oproti Kapustniciam, cez ktorý vedie ľuďmi obľúbený chodník do polí. Zámer firmy stavať v budúcnosti nielen haly ale aj ubytovne napadne hádam každého.

Na webovej stránke mesta konkrétnejšie informácie o budúcich zámeroch rozširovania poskytnuté nie sú. Nájdeme tam informáciu o poklepávaní základného kameňa a o otvorení závodu ZF Slovakia, a.s. v Detve.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 poslanci schválili Územný plán Detvy Zmeny a doplnky č. 4. Súhlas s obstaraním Územného plánu mesta Detva – zmeny a doplnky č. 5 v rozsahu vymedzeného územia pre rozšírenie priemyselného parku pre PUNCH PRECISION DETVA s.r.o. na programe nebol.

Súhlasu s rozširovaním priemyselného parku by mala predchádzať dlhodobá informovanosť širokej verejnosti mesta a následná verejná diskusia. Zároveň platí, že diskusia má zmysel, až budeme poznať reálne dopady doterajšej výstavby priemyselného parku na každodenné fungovanie života v meste. Územné plánovanie je nástroj na zabezpečenie dobrého životného prostredia, živej aj neživej prírody, pre všetkých, nielen pre dnešné, ale aj pre budúce generácie. Vždy je lepšie sa zaujímať o plány v štádiu príprav, kedy ich máme možnosť ľahšie ovplyvniť. Veď to poznáte - lepšie hamovať ako banovať.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®