Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

 • Podpoľanie je náš domov
 • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
 • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
 • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
 • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

1.2.2012

Pripomienkujeme návrh zmien Územného plánu mesta Detva!

Obyvatelia Detvy, pozor! Práve prebieha 30 dňová lehota pre verejnosť nášho mesta pripomienkovať návrh Územného plánu – zmeny a doplnky č.3. Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene vydal 19.1.2012 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v ktorom zhrnul pripomienky k predkladanému návrhu zo strany príslušných inštitúcií a susedných obcí.

8.2.2012 o 16.00 na MsÚ v Detve bude verejné prerokovanie návrhu za účasti spracovateľa. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky od 16.1. do 16.2.2012.

Naše pripomienky k návrhu na zmeny územného plánu sa dajú stručne zhrnúť takto: dôrazne protestujeme proti zmienkam o dobývacom priestore Detva – Biely vrch v pripravovanom návrhu Územného plánu mesta Detva a žiadame ho vypustiť z textovej aj z grafickej dokumentácie. Nerešpektovanie tejto požiadavky, by znamenalo svojvoľné počínanie MsÚ pri zostavovaní územného plánu mesta a ignorovanie vôle občanov i poslancov.

Tu je celé znenie našich pripomienok k návrhu zmien územného plánu.

Stručný prehľad návrhu Územného plánu mesta Detva – Zmeny a doplnky č. 3

Predmetom riešenia návrhu Zmien a doplnkov č.3 sú nasledovné zmeny územného plánu mesta:

 • určiť plochy pre parkovanie pre jestvujúcu bytovú výstavbu (Kapustnice)
 • oproti objektu Važo (funkčná plocha A-5 O OV) doplniť pozdĺž cesty nízku zástavbu vybavenosti (pri bytovkách)
 • navrhnúť rezervu pre rozšírenie cintorína
 • doplniť individuálnu bytovú výstavbu (IBV) – pozdĺž cesty na lom
 • doplniť funkčné využitie územia severne od cesty 1/50 (pod záhradkami)
 • zapracovať hranicu prieskumného územia a dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata
 • vyhodnotiť požiadavky občanov na zapracovanie do územného plánu – prevažne plôch na výstavbu rodinných domov
 • navrhnúť ďalšie plochy pre IBV v miestnych častiach Kostolná, Skliarovo, Krné, Piešť I, Piešť II
 • miestnu časť Zapriechody riešiť pre prímestskú rekreáciu
 • Z platného riešenia územného plánu:

 • vylúčiť funkčnú plochu A-35 G - garáže pred štadiónom (technicky náročné a finančne nákladné, zásah do areálu štadióna
 • preklasifikovať funkčné triedy ciest (Štúrova, Štefánikova, A.Hlinku,...)
 • vyšpecifikovať priestor pre garáže pri poliklinike alebo na konci Tajovského ulice
 • rozšíriť plochu športu pred letným štadiónom
 • zrušiť navrhnutú záhradkovú osadu – funkčná plocha A-31 Z ZR 1
 • preriešiť Štúrovu ulicu, vjazdy k bytovým domom, DSS (doporučené riešiť podrobnejším dokumentom)
 • preriešiť celý areál SAD a školský areál (doporučené preriešiť urbanistickou štúdiou)
 • pri navrhovanej komunikácii – vjazd do priemyselného parku – zmeniť čiastočne funkčnú plochu A-40 B, HBV z bytovej výstavby na plochu pre výrobné služby a sklady
 • upraviť plochu priemyselného parku Trstená a Úzke Tále podľa skutočného záberu plôch BPS
 • zmeniť funkčnú plochu A-6 B, IBV + HBV (Lúčna štvrť) len na plochu pre IBV
 • pod štadiónom vylúčiť plochu pre OV, ponechať len pre parkovanie a voľné priestranstvo
 • Celý návrh Územného plánu mesta Detva – Zmeny a doplnky č. 3 bol zverejnený na informačnom portáli rezortu MŽP SR enviroportal.sk (v druhej polovici decembra 2011) a neskôr aj na stránke mesta Detva (v polovici januára 2012).

  Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

  © Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®