Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

20.4.2012

Mesta Detva vydalo nové záväzné stanovisko k dobývaciemu priestoru !

Mesta Detva vydalo 20.4.2012 nové záväzné stanovisko, v ktorom z hľadiska rozvoja mesta Detva nesúhlasí s návrhom „Dobývacieho priestoru Detva“ a ťažbou zlata s použitím kyanidového lúhovania alebo akoukoľvek inou chemickou technológiou v katastri mesta Detva pre stavebníka EMED SLOVAKIA s.r.o. V odôvodnení uvádza, že:

- právoplatnosť predchádzajúceho záväzného stanoviska sa skončila po uplynutí doby jedného roka platnosti (teda ku dňu 26.01.2012) a proces určenia dobývacieho priestoru nebol ku dňu 20.4.2012 uzatvorený,

- pred povolením dobývacieho procesu musí byť vykonané posudzovanie vplyvu tejto činnosti na životné prostredie – EIA podľa zák.č. 24/2006 Z.z.,

- mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania alebo inou chemickou technológiou a takéto vyjadrenie bolo 2.3.2012 mestom zaslané aj na obvodný banský úrad,

- navrhovaný dobývací priestor a samotná ťažba zlata spomínanou chemickou metódou by mohol negatívne ovplyvniť rozvoj lokality Zapriechody, ktorá je podľa pripravovaných zmien územného plánu navrhovaná ako nová rozvojová plocha určená pre individuálnu rekreáciu,

- navrhovaný dobývací priestor sa nachádza v ploche biocentra a v areáli výskytu vtákov chránených medzinárodnými dohovormi, v blízkosti je hranica chráneného vtáčieho územia.

Pripomienkujeme návrh zmien Územného plánu mesta Detva! - 1.2.2012
Poslanci Detvy, Dúbrav a Očovej jednomyseľne odmietli ťažbu zlata ! - 19.9., 25.10., 26.10.2011

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®